ดาวน์โหลด
 งบประมาณ
 กิจการสภา

หัวข้อดาวน์โหลด
 - มาตรการป้องกันการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อน
 - มาตราการป้องกันการให้หรือรับสินบน
 - มาตราการผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
 - มาตราการเผยแพร่ข้อมูล
 - มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ
 - มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2564
 - รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2563
 - รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุรธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564
 - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565
 - รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน)
 - รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2564
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
หมู่ที่ 11 ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์:044-442-490 โทรสาร:044-442491 E-mail : sakarat.54321@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology