ดาวน์โหลด
 งบประมาณ
 กิจการสภา

หัวข้อดาวน์โหลด
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564
 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565
 -  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมพาพันธ์ 2565
 -  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
หมู่ที่ 11 ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์:044-442-490 โทรสาร:044-442491 E-mail : sakarat.54321@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology