ดาวน์โหลด
 งบประมาณ
 กิจการสภา

หัวข้อดาวน์โหลด
 - คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงานร้องเรียนร้องทุกข์
 - คู่มือชำระภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 - คู่มือปฏิบัติงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 - คู่มือการปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
 - คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง
 - คู่มือการปฏิบัติงานภาษีป้าย
 - คู่มือการปฏิบัติงาน งานธุรการและงานสารบรรณ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
หมู่ที่ 11 ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์:044-442-490 โทรสาร:044-442491 E-mail : sakarat.54321@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology