โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายอรรถ พูนผล
ประธานสภาอบต.สะแกราช โทร 087-9664823
 
นายคันศร ชุ่มกิ่ง
รองประธานสภา โทร 097-3520684
 
นายมานัส ถนอมทรัพย์
เลขานุการสภาฯ โทร. 065-3319765

 
นายมนัสนันท์ สร้อยสระน้อย
สมาชิกสภา อบต.สะแกราช หมู่ที่ 2
เบอร์โทร. 083-0216141
 
นางลาวรรณ์ ดุษฎี
สมาชิกสภา อบต.สะแกราช หมู่ที่ 3
เบอร์โทร. 093-9735123
 
นายวีระสีห์ ฝอยกิ่ง
สมาชิกสภา อบต.สะแกราช หมู่ที่ 4
เบอร์โทร. 063-8530449
 
นายวินทกร ทรัพย์กิ่ง
สมาชิกสภา อบต.สะแกราช หมู่ที่ 5
เบอร์โทร. 092-3898161
 
นายจำนงค์ จอมกิ่ง
สมาชิกสภา อบต.สะแกราช หมู่ที่ 6
เบอร์โทร. 084-9582033
 
นางอภิญญา ลักขษร
สมาชิกสภา อบต.สะแกราช หมู่ที่ 7
เบอร์โทร. 090-3580933
 
นายสมคิด พูลกิ่ง
สมาชิกสภา อบต.สะแกราช หมู่ที่ 8
เบอร์โทร. 087-2478213
 
นายปิยชล เขตกิ่ง
สมาชิกสภา อบต.สะแกราช หมู่ที่ 10
เบอร์โทร. 095-8165602
 
นายทองคูณ พูนผล
สมาชิกสภา อบต.สะแกราช หมู่ที่ 11
เบอร์โทร. 089-9954049
 
นายสมาน ชื่นยะปรอก
สมาชิกสภา อบต.สะแกราช หมู่ที่ 12
เบอร์โทร. 094-3399744
 
นายอุดม คูณขุนทด
สมาชิกสภา อบต.สะแกราช หมู่ที่ 13
เบอร์โทร. 098-9489656
 
นายสมบูรณ์ คำกิ่ง
สมาชิกสภา อบต.สะแกราช หมู่ที่ 14
เบอร์โทร. 080-1758341
 
นายสมพงค์ ชุมเมฆ
สมาชิกสภา อบต.สะแกราช หมู่ที่ 15
เบอร์โทร. 081-0711756
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
หมู่ที่ 11 ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์:044-442-490 โทรสาร:044-442491 E-mail : sakarat.54321@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology