โครงสร้างองค์กร
 
สำนักปลัด
 
นายมานัส ถนอมทรัพย์
ปลัด อบต.
เบอร์โทร 0653319765
 
นางขนิษฐา คำศูนย์
หัวหน้าสำนักปลัด
 
นางสุรีย์ เธอจังหรีด
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
เบอร์โทร 0635161944
 
นางสมบูรณ์ ชื่นนอก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
นางสาววนิดา ไวดอน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
นายวรัญย์ปกรณ์ เมธาธรรมรส
นิติกรชำนาญการ
 
จ.ส.อ.สุดเขต ดอนจังหรีด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทร 087-8746123
 
นางสาวธนิดา สนิทภักดี
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
เบอร์โทร 088-6979481
 
นายธีรชัย คอกขุนทด
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
เบอร์โทร 062-1512374
 
นางน้ำฝน แพงกิ่ง
ผช.จพง.ธุรการ
เบอร์โทร 098-1031020
 
นางสาวแสงมณี ทับกิ่ง
แม่บ้าน
เบอร์โทร 063-7805569
 
นายคมเพชร ศรีขันชมา
พนักงานขับรถยนต์ (ดับเพลิง)
เบอร์โทร 095-6135878
 
นายธนเดช ดีกิ่ง
ยาม
เบอร์โทร 088-1762267
 
นายวินัย กลีบแก้ว
พนักงานขับรถยนต์ (EMS)
เบอร์โทร 081-0925913
 
นายกาหลง เฉียงสระน้อย
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร 082-5460665
 
นายสมคิด ซองกิ่ง
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร 084-8883713
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
หมู่ที่ 11 ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์:044-442-490 โทรสาร:044-442491 E-mail : sakarat.54321@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology