โครงสร้างองค์กร
 
กองช่าง
 
ว่าง -
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นางสาวทัศนีญา ศิลาชัย
นายช่างโยธา
เบอร์โทร 091-0178392
 
นางกันณัชชา ลาภมาก
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทร 088-0609998
 
นายอนุชิต กฐินฉิมพลี
ผู้ช่วยช่างโยธา
เบอร์โทร 0848330841
 
นายสาทรธ์ ศรีระกิ่ง
พนักงานผลิตน้ำประปา
เบอร์โทร 0826895910
 
นางชูจิต ศรีจันทร์ก่ำ
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร 089-2844071
 
นางสาวนุชสรา ดีปราศรัย
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร 0806200750
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
หมู่ที่ 11 ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์:044-442-490 โทรสาร:044-442491 E-mail : sakarat.54321@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology