หัวข้อ
วันที่
     ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 08-10-2021
     ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนตามอำนา... 21-06-2021
     รายงานผลการโอนจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือน มิถุนายน 2564 (เงินสด) 10-06-2021
     รายงานผลการโอนจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือน มิถุนายน 2564 (เงินโอน) 10-06-2021
     ประชาสัมพันธ์การฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ 09-06-2021
     แผ่นพับประชาสัมพันธ์โควิด 19 27-04-2021
     ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านทุจริต แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน ประจำปี 2564 05-04-2021
     ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 ใ... 05-04-2021
     ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 26-03-2021
     ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 26-03-2021
     ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 26-03-2021
     ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 26-03-2021
     ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 26-03-2021
     ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างประจำปี... 15-03-2021
     ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 11-03-2021
     ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมประชาคมเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคในพื้นที่ตำบลสะแกราช 02-03-2021
     ประชาสัมพันธ์การตอบแบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ประจำปี 2564 01-03-2021
     ประกาศรายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน 19-02-2021
     ประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 17-02-2021
     ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) 15-02-2021
     แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 15-01-2021
     ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงานและกิจกรรมด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช ประจำเดือ... 06-01-2021
     ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช 03-01-2021
     ประกาศกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2564 30-12-2020
     แผ่นพับภาษีป้าย ปี 2564 30-12-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช 29-12-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 15-12-2020
     ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงานและกิจกรรมด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช ประจำเดือ... 04-12-2020
     ประกาศบัญชีแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 25-11-2020
     ประกาศบัญชีแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 25-11-2020
     ประกาศบัญชีแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 25-11-2020
     ประกาศบัญชีแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 25-11-2020
     ประกาศบัญชีแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 25-11-2020
     ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงานและกิจกรรมด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช ประจำเดือ... 05-11-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 19-10-2020
     ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 01-10-2020
     ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 01-10-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 01-10-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศปรับโครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช 01-10-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 01-10-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัตงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 21-09-2020
     ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 02-07-2020
     จดหมายข่าวประจำเดือนกรกฎาคม 2563 30-06-2020
     ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 18-06-2020
     ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 18-06-2020
     ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 18-06-2020
     ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 18-06-2020
     ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 18-06-2020
     ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างประจำปี... 08-06-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563) 08-06-2020
     ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 02-06-2020
     แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 28-05-2020
     ประชาสัมพันธ์การตอบแบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ประจำปี 2563 01-05-2020
     ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3).. 02-04-2020
     ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3). 02-04-2020
     ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) 02-04-2020
     ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 02-04-2020
     ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)... 02-04-2020
     ประชาสัมพันธ์กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 13-02-2020
     จดหมายข่าวประจำเดือนมกราคม 2563 06-01-2020
     แผ่นพับภาษีป้าย ปี 2563 05-01-2020
     แผ่นพับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 05-01-2020
     ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 03-01-2020
     ประกาศภาษี ปี 2562 27-12-2019
     จดหมายข่าวประจำเดือนธันวาคม 2562 27-12-2019
     ประชาสัมพันธ์มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราชให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 27-12-2019
     การคืนหลักประกันสัญญา 26-12-2019
     จดหมายข่าวประจำเดือนตุลาคม 2562 31-10-2019
     ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 19-06-2019
     ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 07-02-2019
     ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เปิดตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์/ตู้รับความคิดเห็น 28-12-2018
     ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช 28-12-2018
     ประกาศจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช 28-12-2018
     ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 28-12-2018
     ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศููนย์ข้อมูลข่าวสาร 28-12-2018
     รายงายปิดประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 30-11-2018
     ประชาสัมพันธ์การตอบแบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 09-11-2018
     ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 08-11-2018
     ประชาสัมพันธ์ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช ประจำปีงบประมาณ 2561 29-10-2018
     ประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2561 25-10-2018
     ประกาศแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 25-10-2018
     ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช (พ.ศ.2562-2564) 24-10-2018
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช เรื่อง การประกาศเจตจำนงทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช 24-10-2018
     ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช 3 ปี (พ.ศ. 2562 -2564) 24-10-2018
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช สมัยสามัญ สมัยที่ 4 22-10-2018
     แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท. อบต. สะแกราช 19-10-2018
     รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนปฏิบ... 19-10-2018
     ทดสอบระบบข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช 10-10-2018
     ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 01-10-2018
     ประชาสัมพันธ์สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน 2561 01-10-2018
     รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 25-09-2018
     ประกาศการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ พ.ศ.2561 24-08-2018
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 14-08-2018
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลราคากลางตามแบบ ปปช.โครงการก่องสร้างป้ายชื้อ อบต.สะแกราช 06-08-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการถมดินพร้อมปรับพื้นที่บริเวณที่ทำการ อบต.สะแกราช หลังใหม 19-06-2018
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลราคากลางตามแบบ ปปช.โครงการถมดินพร้อมปรับพื้นที่ อบต.สะแกราช หลังใหม่ 19-06-2018
     ประกาศสอบราคาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช 17-06-2018
     ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฯ 01-05-2018
     ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) เพิ่มเติม 30-04-2018
     ประกาศรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบเดือนตุลาคม) 29-04-2018
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 27-04-2018
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช สมัยสามัญ สมัยที่ 1 12-02-2018
     ประกาศภาษี ปี 2561 22-12-2017
     ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 31-10-2017
     กิจกรรมรณรงค์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใน อบต.สะแกราช 31-10-2017
     ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 31-10-2017
     ประกาศรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2560 (รอบเดือนตุลาคม) 31-10-2017
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช สมัยสามัญ สมัยที่ 4 30-10-2017
     ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 29-10-2017
     ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 25-10-2017
     การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช 20-10-2017
     ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2561 12-10-2017
     ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 05-10-2017
     มาตรฐานกำหนดตำแหน่งการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 01-10-2017
     ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช ประจำปี 2560 30-09-2017
     ประกาศข้อมูลรายรับรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 30-09-2017
     สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2560 29-09-2017
     ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 25-09-2017
     ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 24-09-2017
     รายงานการประเมินประสิทะิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช ประจำปี 2560 30-06-2017
     รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช 27-06-2017
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 27-06-2017
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 30-04-2017
     ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 -2561 ) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 30-04-2017
     ประกาศรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2560 (รอบเดือนเมษายน) 30-04-2017
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช สมัยสามัยสมัยที่ 1 28-02-2017
     ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) 02-12-2016
     แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา 4 ปี 01-12-2016
     แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 14-10-2016
     ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 14-10-2016
     ประกาศภาษีปี 2560 14-10-2016
     งบประมาณรายประจำปี 2560 01-10-2016
     แผนการดำเนินงาน 01-10-2016
     ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 30-09-2016
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช (23 ส.ค. 59) 23-08-2016
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช (11 ส.ค. 59) 11-08-2016
     การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ( LPA ) 2559 25-07-2016
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช (27 มิ.ย. 59) 27-06-2016
     ประกาศการริบหลักประกันสัญญา 14-06-2016
     ประกาศรายการ ครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมคุณภาพ ไม่ใช้ราชการ 13-06-2016
     ประกาศการขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช 13-06-2016
     ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2558-2560 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 01-04-2016
     ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2558-2560 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 16-03-2016
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกไผ่แก้ว หม... 18-01-2016
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยใต้ หมู่ 11 ... 18-01-2016
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเก่าเหนือ หมู... 11-01-2016
     ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2558-2560 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ.2558 30-12-2015
     ประกาศภาษี 30-12-2015
     เชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ๒๕ พ.ย. ๕๙ 24-11-2015
     งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2559 05-11-2015
     การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕9 26-10-2015
     ประกาศใช้ข้อบัญญัติ 2559 01-10-2015
     ประกาศคู่มือประชาชน 19-08-2015
     ประกาศคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน 20-07-2015
     ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (2559-2561) 02-07-2015
     แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี 01-10-2014
     ประกาศใช้มาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ฯ 22-09-2014
     ประกาศภาษี 29-12-2013
     แบบฟอร์มขอน้ำบริโภคและอุปโภค 21-05-2013
     แบบฟอร์มสัญญาการขอใช้น้ำประปา 21-05-2013
     แบบฟอร์มขอใช้น้ำประปา 21-05-2013
     แบบฟอร์มคำร้องมอบอำนาจ 21-05-2013
     แบบฟอร์มขอข้อมูลข่าวสาร 21-05-2013
     แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป 21-05-2013

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
หมู่ที่ 11 ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์:0-4436-0289 โทรสาร:044-442491 E-mail : sakarat.54321@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology