หัวข้อ
วันที่
     ประชาสัมพันธ์การตอบแบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 09-11-2018
     ประชาสัมพันธ์ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช ประจำปีงบประมาณ 2561 29-10-2018
     ประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2561 25-10-2018
     ทดสอบระบบข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช 25-10-2018
     ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช (พ.ศ.2562-2564) 24-10-2018
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช เรื่อง การประกาศเจตจำนงทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช 24-10-2018
     ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช 3 ปี (พ.ศ. 2562 -2564) 24-10-2018
     แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท. อบต. สะแกราช 19-10-2018
     รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนปฏิบ... 19-10-2018
     ทดสอบระบบข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช 10-10-2018
     รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 25-09-2018
     ประกาศสอบราคาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช 17-06-2018
     ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) เพิ่มเติม 30-04-2018
     ประกาศรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบเดือนตุลาคม) 29-04-2018
     ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 31-10-2017
     กิจกรรมรณรงค์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใน อบต.สะแกราช 31-10-2017
     ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 31-10-2017
     ประกาศรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2560 (รอบเดือนตุลาคม) 31-10-2017
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช สมัยสามัญ สมัยที่ 4 30-10-2017
     ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 29-10-2017
     ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 25-10-2017
     ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2561 12-10-2017
     มาตรฐานกำหนดตำแหน่งการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 01-10-2017
     ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช ประจำปี 2560 30-09-2017
     ประกาศข้อมูลรายรับรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 30-09-2017
     สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2560 29-09-2017
     ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 25-09-2017
     ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 24-09-2017
     รายงานการประเมินประสิทะิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช ประจำปี 2560 30-06-2017
     รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช 27-06-2017
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 27-06-2017
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 30-04-2017
     ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 -2561 ) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 30-04-2017
     ประกาศรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2560 (รอบเดือนเมษายน) 30-04-2017
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช สมัยสามัยสมัยที่ 1 28-02-2017
     ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) 02-12-2016
     แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา 4 ปี 01-12-2016
     แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 14-10-2016
     ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 14-10-2016
     ประกาศภาษีปี 2560 14-10-2016
     งบประมาณรายประจำปี 2560 01-10-2016
     แผนการดำเนินงาน 01-10-2016
     ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 30-09-2016
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช (23 ส.ค. 59) 23-08-2016
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช (11 ส.ค. 59) 11-08-2016
     การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ( LPA ) 2559 25-07-2016
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช (27 มิ.ย. 59) 27-06-2016
     ประกาศการริบหลักประกันสัญญา 14-06-2016
     ประกาศรายการ ครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมคุณภาพ ไม่ใช้ราชการ 13-06-2016
     ประกาศการขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช 13-06-2016
     ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2558-2560 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 01-04-2016
     ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2558-2560 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 16-03-2016
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกไผ่แก้ว หม... 18-01-2016
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยใต้ หมู่ 11 ... 18-01-2016
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเก่าเหนือ หมู... 11-01-2016
     ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2558-2560 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ.2558 30-12-2015
     ประกาศภาษี 30-12-2015
     เชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ๒๕ พ.ย. ๕๙ 24-11-2015
     งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2559 05-11-2015
     การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕9 26-10-2015
     ประกาศใช้ข้อบัญญัติ 2559 01-10-2015
     ประกาศคู่มือประชาชน 19-08-2015
     ประกาศคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน 20-07-2015
     ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (2559-2561) 02-07-2015
     แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี 01-10-2014
     ประกาศใช้มาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ฯ 22-09-2014
     ประกาศภาษี 29-12-2013
     แบบฟอร์มขอน้ำบริโภคและอุปโภค 21-05-2013
     แบบฟอร์มสัญญาการขอใช้น้ำประปา 21-05-2013
     แบบฟอร์มขอใช้น้ำประปา 21-05-2013
     แบบฟอร์มคำร้องมอบอำนาจ 21-05-2013
     แบบฟอร์มขอข้อมูลข่าวสาร 21-05-2013
     แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป 21-05-2013

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์:0-4436-0289 E-mail:admin@sakarat.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology