Untitled Document
 

ประวัติความเป็นมา


     องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช  กระทรวงมหาดไทย  ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่  29 มีนาคม  พ.ศ. 2539 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40  และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และให้โอนบรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน  สิทธิเรียกร้อง หนี้ต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ของสภาตำบลสะแกราชไปเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช     ให้องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราชมีเขตตามเขตตำบล  ตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่  ยกเว้นส่วนที่อยู่ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาลที่มีอยู่ในตำบลนั้น    กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับแนวเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลใด   ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  นายอำเภอ  ผู้ว่าราชการจังหวัด  และหัวหน้าฝ่ายบริหารของราชการบริหารส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องร่วมกันวินิจฉัยองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
หมู่ที่ 11 ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์:044-442-490 โทรสาร:044-442491 E-mail : sakarat.54321@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology