โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายสมบูรณ์ ทูลบุญลินทร์
นายกอบต.สะแกราช
เบอร์โทร 093-1925658
 
นายพณัฐพงษ์ ซอกิ่ง
รองนายกอบต.สะแกราช
เบอร์โทร 093-5572525
 
นายสมหมาย วันกิ่ง
รองนายกอบต.สะแกราช
เบอร์โทร 065-2491909
 
นางทองปิ่น ยุระวงษ์
เลขานุการ
เบอร์โทร 086-2623783


 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
หมู่ที่ 11 ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์:044-442-490 โทรสาร:044-442491 E-mail : sakarat.54321@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology