โครงสร้างองค์กร
 
กองสวัสดิการและสังคม
 
นางกรรัตน์ เสรวงศ์เวช
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
นางฐิตารีย์ วรานุชพิทักษ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 
นางสาวอรุณี ซอกิ่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
หมู่ที่ 11 ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์:044-442-490 โทรสาร:044-442491 E-mail : sakarat.54321@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology