โครงสร้างองค์กร
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายมานัส ถนอมทรัพย์
ปลัด อบต.
เบอร์โทร 0653319765
 
นางชนม์นิกานต์ ห่ามกระโทก
หัวหน้าสำนักงานปลัด
เบอร์โทร 081-9918749
 
นางสาวราวรรณ ภูวนารถ
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร 087-2538328
 
นายวรินทร์ ยนจอหอ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทร 089-7225601
 
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองช่าง
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
หมู่ที่ 11 ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์:0-4436-0289 โทรสาร:044-442491 E-mail : sakarat.54321@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology