โครงสร้างองค์กร
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายมานัส ถนอมทรัพย์
ปลัด อบต.
เบอร์โทร 0653319765
 
นางขนิษฐา คำศูนย์
หัวหน้าสำนักปลัด
 
นางสาวราวรรณ ภูวนารถ
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร 087-2538328
 
ว่าง -
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นายวรินทร์ ยนจอหอ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทร 089-7225601
 
นางกรรัตน์ เสรีวงศ์เวช
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร 086-8725484
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
หมู่ที่ 11 ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์:044-442-490 โทรสาร:044-442491 E-mail : sakarat.54321@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology