โครงสร้างองค์กร
 
กองการศึุกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
นายวรินทร์ ยนจอหอ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทร 089-7225601
 
นางนริสรา แช่มจะโปะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทร 061-7473661
 
นางสาวศุภมาศ สอนจังหรีด
ครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร 088-3513294
 
นางสาวศุภลักษณ์ แขวงเมืองปัก
ครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร 092-6832976
 
นางน้ำค้าง นิลกิ่ง
ครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร 087-8086698
 
นางสาวนันนภัทร สุวรรณา
ครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร 095-6019853
 
นางวิไลลักษณ์ ชาวชายโขง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
เบอร์โทร 081-4694873
 
นางสายตา ปั่นกิ่ง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร 085-2039769
 
นางโนรี เสียดกิ่ง
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร 081-3602292
 
นางสาวสกุลรัตน์ พิศดู
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร 087-2508934
 
นางสาวอภิญญา ยัดไธสง
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร 093-4537005
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
หมู่ที่ 11 ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์:044-442-490 โทรสาร:044-442491 E-mail : sakarat.54321@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology