โครงสร้างองค์กร
 
กองคลัง
 
นางสาวราวรรณ ภูวนารถ
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร 087-2538328
 
นางสาวนิโลบล เสียดกิ่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เบอร์โทร 098-6674638
 
นางสาวสาวิตรี เรือนคง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เบอร์โทร 0956054779
 
- ว่าง -
นักวิชาการพัสดุ
 
นางสาวประภาวรรณ ลัดกลาง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
เบอร์โทร 087-2492492
 
นางสาววัชลี มรกฏ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
เบอร์โทร 081-0643466
 
นางสาวฐิตาภรณ์ วันกิ่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์โทร 095-6055917
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
หมู่ที่ 11 ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์:044-442-490 โทรสาร:044-442491 E-mail : sakarat.54321@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology