ดาวน์โหลด
 งบประมาณ
 กิจการสภา

หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนการใช้จ่ายงบประมาณปะจำปี 2563
 - ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2563 ไตรมาส ที่ 1
 - ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2563 ไตรมาส ที่ 2
 - ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2563 ไตรมาส ที่ 3
 - ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2563 ไตรมาส ที่ 4
 - รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2562
 - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564 รอ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
 - รายงานผลการใช้จ่ายเงิน/งบการเงิน ประจำปี 2563
 - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565
 - รายงานการดำเนินตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
หมู่ที่ 11 ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์:044-442-490 โทรสาร:044-442491 E-mail : sakarat.54321@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology