ดาวน์โหลด
 งบประมาณ
 กิจการสภา

หัวข้อดาวน์โหลด
 - นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
 - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
 - แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 - รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(รอบ 6 เดือน ตุลคม 2563 - มีนาคม 2564)
 - ประกาศใช้แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564
 - ประกาศรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564
 - แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 - ประกาศใช้แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565
 - ประกาศรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565
 - รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
หมู่ที่ 11 ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์:044-442-490 โทรสาร:044-442491 E-mail : sakarat.54321@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology