ดาวน์โหลด
 งบประมาณ
 กิจการสภา

หัวข้อดาวน์โหลด
 - การเข้าค่ายธรรมะ ปลูกฝังทัศนคติ ในการกฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์
 - โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านทุจริต แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน ประจำปี 2564
 - กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2564
 - โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
หมู่ที่ 11 ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์:044-442-490 โทรสาร:044-442491 E-mail : sakarat.54321@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology