ดาวน์โหลด
 งบประมาณ
 กิจการสภา

หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2563
 - ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2563
 - รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564
 - ประกาศรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
หมู่ที่ 11 ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์:044-442-490 โทรสาร:044-442491 E-mail : sakarat.54321@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology