ดาวน์โหลด
 งบประมาณ
 กิจการสภา

หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนผังการบฏิบัติงาน
 - คู่มือการขออนุญาตก่อสร้าง
 - คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงานร้องเรียนร้องทุกข์
 - คู่มือการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 - คู่มือการรับชำระภาษีป้าย
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
หมู่ที่ 11 ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์:044-442-490 โทรสาร:044-442491 E-mail : sakarat.54321@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology