ดาวน์โหลด
 งบประมาณ
 กิจการสภา

หัวข้อดาวน์โหลด
 - แบบฟอร์มขอน้ำอุปโภคและบริโภค
 - แบบฟอร์มสัญญาการขอใช้น้ำประปา
 - แบบฟอร์มขอใช้น้ำประปา
 - แบบฟอร์มคำร้องมอบอำนาจ
 - แบบฟอร์มขอข้อมูลข่าวสาร
 - แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
 - แบบลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของอปท.
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
หมู่ที่ 11 ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์:044-442-490 โทรสาร:044-442491 E-mail : sakarat.54321@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology