ดาวน์โหลด

หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (บทที่สภาพทั่วไป)
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
 - ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
หมู่ที่ 11 ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์:0-4436-0289 โทรสาร:044-442491 E-mail : sakarat.54321@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology