ดาวน์โหลด
 งบประมาณ
 กิจการสภา

หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (บทที่สภาพทั่วไป)
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
 - ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 -  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
หมู่ที่ 11 ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์:044-442-490 โทรสาร:044-442491 E-mail : sakarat.54321@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology