ดาวน์โหลด
 งบประมาณ
 กิจการสภา

หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 - รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริจประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน
 - รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริจประจำปี 2562
 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี2564 จากระบบ e-PlanNACC
 - รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริจประจำปี 2563
 - รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริจประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
 - ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี(พ.ศ.2562 - 2564) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2565
 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี(พ.ศ.2562 - 2564) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2565
 - รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริจประจำปี 2564
 - รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริจประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต2566-2570
 - ประการศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
หมู่ที่ 11 ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์:044-442-490 โทรสาร:044-442491 E-mail : sakarat.54321@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology