ดาวน์โหลด
 งบประมาณ
 กิจการสภา

หัวข้อดาวน์โหลด
 - คู่มือประชาชนการขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
 - คู่มือประชาชนการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 - คู่มือประชาชนการขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
 - คู่มือประชาชนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 - คู่มือประชาชนการขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
 - คู่มือประชาชนการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
 - คู่มือประชาชนการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
 - คู่มือประชาชนการขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
 - คู่มือประชาชนการขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34
 - คู่มือประชาชนการขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
 - คู่มือประชาชนการขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
 - คู่มือประชาชนการขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22
 - คู่มือประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)
 - คู่มือประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)
 - คู่มือประชาชนการแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 - คู่มือประชาชนการแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 - คู่มือประชาชนการแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 - คู่มือประชาชนการแจ้งขุดดิน
 - คู่มือประชาชนการแจ้งถมดิน
 - คู่มือประชาชนการแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 - คู่มือประชาชนการรับชำระภาษีป้าย
 - คู่มือประชาชนการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 - คู่มือประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
 - คู่มือประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 - ประกาศใช้คู่มืองานบริการประชาชน
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
หมู่ที่ 11 ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์:044-442-490 โทรสาร:044-442491 E-mail : sakarat.54321@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology