หัวข้อ
วันที่
     การดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคหัดและโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา 02-07-2024
     การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในการกำหนดอุทยาน... 26-06-2024
     รณรงค์ต่อต้านภัยยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2567 25-06-2024
     แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 17-06-2024
     แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 17-06-2024
     รายงานผลการการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทจริตฯ (รอบ 6 เดือน)พ.ศ.2567 01-04-2024
     รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 26-01-2024
     ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy) ปี 2567 (ภาษาไทย) 25-01-2024
     ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy) ปี 2567 (ภาษาอังกฤษ) 25-01-2024
     ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสมมัญ สมัยที่ ๔ครั้งที่๑ อบต.สะแกราชในวันที่ ๒๗ ธันวาคม2566 04-01-2024
     ประชาสัมพันธ์การรายงานการประชุมสภาทุกสมัย ณ อบต.สะแกราช 28-12-2023
     ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษ๊ ปี 2566 27-12-2023
     ประกาศ ประชาสัมพันธ์การประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ใช้ใน... 20-12-2023
     ประชาสัมพันธ์ผลเสียของการทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ในที่ดินหรือปล่อยให้ที่ดินรกร้างว่างเปล่า 18-12-2023
     ขอเชิญร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์ ให้กับทีมสะแกราช ในการประกวดรอบชิงชนะเลิศรำวงย้อนยุค 12-12-2023
     เชิญร่วมให้กำลังใจ "สะแกราชคอมโบ้" ในการแข่งขันรำวงย้อนยุค ในงานเทศกาลผ้าไหม ของดีปักธงชัย ประจำปี 2566 08-12-2023
     การเรียกประชุมสภาสมัยที่ 4 ตั้งแต่วัยที่16-30ธันวาคม 2566 06-12-2023
     ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ณ บริเวณอ่างบึงคำ หมู่ที่ 5 ตำบลสะแกราช 24-11-2023
     แบบคำร้องขอดูภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 21-11-2023
     ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 07-11-2023
     แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 01-11-2023
     รายงานผลการการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทจริตฯ (รอบ 12 เดือน) 01-11-2023
     รับสมัครกองทุนสร้างอาชีพและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 25-10-2023
     ประกาศรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช(แทนตำแหน่งที่ว่าง) 20-10-2023
     ประกาศการยืนยันสิทธิผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 17-10-2023
     บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 (เพิ่มเติมรอตกเบิก) 12-10-2023
     กรมบัญชีกลางจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยฯ 11-10-2023
     บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนตุลาคม 2566 11-10-2023
     บัญชีรายชื่อผู้พิการระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพรอบเดือนตุลาคม 2566 11-10-2023
     บัญชีรายชื่อผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 11-10-2023
     บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 11-10-2023
     การยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 01-10-2023
     การยื่นแบบขอรับเบี้ยความพิการรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 01-10-2023
     สถิติข้อมูลผู้สูงอายุตำบลสะแกราชแยกรายละเอียด ประจำปี 2566 30-09-2023
     ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ในวันที่ ๒๕ กันยายน2566อบต 29-09-2023
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 29-09-2023
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 29-09-2023
     ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567 27-09-2023
     ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 27-09-2023
     บัญชีรายชื่อผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2566 11-09-2023
     บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2566 11-09-2023
     ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม) 11-09-2023
     ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามระเบียบฯข้อ9 (เพิ่มเติ... 11-09-2023
     การจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเดือนกันยายน 2566 08-09-2023
     แจ้งเลื่อนการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 07-09-2023
     ประกาศใช้ข้อบัญญัติ อบต.สะแกราช เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2566 31-08-2023
     ขอความประชาสัมพันธ์ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น 30-08-2023
     ยกย่องเชิดชูเกียรติปราชญ์ชาวบ้านและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 30-08-2023
     กรมการปกครองประกาศรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 18-08-2023
     ประชาสัมพันธ์การฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ ประจำปี 2566 16-08-2023
     ประชาสัมพันธ์การรายงานการประชุมสภา อบต.สะแกราช ในวันที่ 11สิงหาคม2566 15-08-2023
     ประชาสัมพันธ์การรายงานการประชุมสภา อบต.สะแกราชในวันที่๓ สิงหาคม2566 09-08-2023
     การยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี 09-08-2023
     การเรียกประชุมสภาสมัยที่ 3 ตั้งแต่วัยที่ 1-15 สิงหาคม 2566 24-07-2023
     ทิ้งขยะไม่ถูกที่ ถูกจับ ถูกปรับแน่ 21-07-2023
     ประกาศห้ามทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยลงบนถนน คูคลอง หรือสถานที่สาธารณะ 21-07-2023
     ประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 18-07-2023
     รายงานผลการสอบถามข้อมูลราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็นหรือน้ำเสียของบริษัท ฯ 18-07-2023
     การกู้ยืมเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 17-07-2023
     ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้ระดับค่า PM 2.5 ผ่านแอปพริเคชั่น 13-07-2023
     ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมโครงการป้องกันโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2566 11-07-2023
     การกู้ยืมเงินทุนเพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพของผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ 29-06-2023
     ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน วิธีการ การฝากครรภ์ และข้อควรระวังการคลอดก่อนกำหนดประจำเดือนมิถุนายน 2566 20-06-2023
     ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.สะแกราชในวันที่ ๑๓มิถุนายน2566 18-06-2023
     ขอเชิญร่วมเข้าโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพในตำบลสะแกราช ประจำปี 2566 16-06-2023
     ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในตำบลสะแกราช ประจำปี 2566 13-06-2023
     ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 12-06-2023
     ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน วิธีการ การฝากครรภ์ และข้อควรระวังการคลอดก่อนกำหนดประจำเดือนพฤษภาคม 2566 31-05-2023
     การเรียกประชุมสภาสมัยที่2ตั้งแต่วันที่ 1-15มิถุนายน2566 26-05-2023
     สำนักงาน ป.ป.ท. เปิดรับสมัคร "เครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566 26-05-2023
     ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ในชุมชนตำบลสะแกราช 23-05-2023
     ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน วิธีการ การฝากครรภ์ และข้อควรระวังการคลอดก่อนกำหนดประจำเดือนเมษายน 2566 28-04-2023
     ประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 20-04-2023
     สิทธิบัตรทอง ใช้อะไรได้บ้าง 09-04-2023
     ขอรับบริการ พม. ด้วย LINE พม. 09-04-2023
     โครงการส่งเสริมดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ ของผู้สูงอายุและคนพิการตำบลสะแกราช 07-04-2023
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทำงานในช่วงปิดภาคเรียน 05-04-2023
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตามประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อทำงานในช่วงปิดราค... 03-04-2023
     ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน วิธีการ การฝากครรภ์ และข้อควรระวังการคลอดก่อนกำหนดประจำเดือนมีนาคม 2566 31-03-2023
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช รับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 23-03-2023
     แอปพลิเคชั่น "ThaiD" มีดีกว่าที่คิด 22-03-2023
     ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเพื่อทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการ 20-03-2023
     แผนลงพื้นที่ยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มเติม 14-03-2023
     ยืนยันตัวตนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 11-12 , 18-19 มีนาคม 2566 10-03-2023
     แผนลงพื้นที่ยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 03-03-2023
     ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน วิธีการ การฝากครรภ์ และข้อควรระวังการคลอดก่อนกำหนดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 28-02-2023
     ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.สะแกราช ในที่ ๑๔กุมภาพันธ์2566 17-02-2023
     ประกาศเรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญ2566 14-02-2023
     Application กฟอ.ปักธงชัย แจ้งเหตุปัญหาต่างๆ ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า ที่อยู่ในพื้นที่ปักธงชัย 01-02-2023
     ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน วิธีการ การฝากครรภ์ และข้อควรระวังการคลอดก่อนกำหนดประจำเดือนมกราคม 2566 31-01-2023
     เรียกประชุมสมัยที่1ตั้งแต่วันที่1-15กุมภาพันธ์2566 25-01-2023
     เปิดโทษใหม่สำหรับผู้ขับรถไม่ให้คนข้ามทางม้าลาย 23-01-2023
     ประกาศ อบต.สะแกราชเรื่องนโยบาย/มาตรการ การควบคุมการผลิตยาสูบ 22-01-2023
     คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานควบคุมยาสูบ 22-01-2023
     กำหนดสถานที่ในการสูบบุหรี่ 22-01-2023
     ประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในท้องถิ่นมาสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 12-01-2023
     ประชาสัมพันธ์หญิงตั้งครรภ์เพื่อสร้างความรู้และความตระหนักถึงอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด 12-01-2023
     ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมิน ITA ประจำปีงบประมา... 05-01-2023
     ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราชใสสะอาด 2566 และงดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนั... 04-01-2023
     ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ (E-Service) 03-01-2023
     เบอร์โทรฉุกเฉินมีไว้อุ่นใจช่วงปีใหม่ 30-12-2022
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราชว่าด้วยการดำเนินกา... 28-12-2022
     ตรวจสอบความพร้อมสุุขภาพก่อนเดินทางช่วงปีใหม่2566 27-12-2022
     แผ่นพับรณรงค์การจัดทำถังขยะอินทรีย์ (ขยะเปียก) 15-12-2022
     6-9 ธันวาคมนี้ สัปดาห์รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 06-12-2022
     ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 29-11-2022
     ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี 2565 04-11-2022
     ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนคนพิการรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 20-10-2022
     ตารางการรับเงินของผู้สูงอายุที่จะได้รับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2567 19-10-2022
     ประกาศหลักเกณฑ์การประกวดกระทงและนางนพมาศงานประเพณีลอยกระทงตำบลสะแกราช ประจำปี 2565 17-10-2022
     ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2567 05-10-2022
     รายชื่อผู้สูงอายุประจำปี 2565 เพื่อรับเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ 2566 30-09-2022
     รายงานสรุปยอดคนพิการจำแนกประเภท ประจำปี 2565 30-09-2022
     สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2565 30-09-2022
     ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันโรคติดต่อ 30-09-2022
     ประชาสัมพันธ์โครงการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2565 30-09-2022
     รายชื่อผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2565 30-09-2022
     เร่งรัดการลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อขอรับเงินในปีงบประมาณ 2566 21-09-2022
     ขั้นตอนการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น DOPA การยืนยันตัวตนทางดิจิตอล 21-09-2022
     กรมการปกครองขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิตอล (DOPA-Digital ID) 21-09-2022
     ประชาสัมพันธ์มาตรการ วิธีการประหยัดพลังงาน 20-09-2022
     มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 20-09-2022
     โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 20-09-2022
     ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 19-09-2022
     รายงานผู้สูงอายุตามข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ตำบลสะแกราช ปี 2565 01-09-2022
     ขอเชิญร่วมโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรื่องขยะมูลฝอย เพื่อคุณภาพและสิ่งแวดล้อมในตำบลสะแกราช 15-08-2022
     ข้อควรปฏิบัติในการชมโบราณสถานในเขตพื้นที่ตำบลสะแกราช 10-08-2022
     ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือด้านส่งเสริมและคุณภาพชีวิต 10-08-2022
     ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต2566-2570 08-08-2022
     แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต2566-2570 08-08-2022
     ขอประชาสัมพันธ์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 22-07-2022
     การไฟฟ้าส่วนภูิภาคเตือนภัยใช้ไฟฟ้าหน้าฝน 22-07-2022
     รายงานผลการสอบถามข้อมูลราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็นหรือน้ำเสียของบริษัท ฯ 18-07-2022
     การช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดื... 18-07-2022
     เอกสารแนบการประเมินมาตรฐานความพึงพอใจ 11-07-2022
     เอกสารแนบการประเมินมาตรฐาน อบต.สะแกราช 11-07-2022
     ครม.อนุมัติเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ 05-07-2022
     โครงการฝึกอบรมสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตำบล บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ... 22-06-2022
     ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการสำรวจจำนวนสุนัขและแมว ปี พ.ศ. 2565 20-06-2022
     รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.สะแกร... 17-06-2022
     รายงานผลการดำเนินโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 14-06-2022
     ประชาสัมพันธ์การฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ 11-05-2022
     โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2565 06-05-2022
     โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.สะแกราช ประจำปี 2565 06-05-2022
     เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช 02-05-2022
     แผ่นพับส่งเสริมและพัฒนาวินัย 19-04-2022
     แผ่นพับต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อบต.สะแกราช 18-04-2022
     มาตรการป้องกันโควิด-19 ช่วงสงกรานต์ 08-04-2022
     ขอเชิญและประชาสัมพันธืโครงการอบรมให้ความรู้และคัดแยกขยะ ลดมลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในตำบลส... 01-04-2022
     การปฏิบัติบัติตัวเมื่อตรวจ ATK ผลเป็น + 01-04-2022
     ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 31-03-2022
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตามโครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรีย... 28-03-2022
     ประชาสัมพันธ์หยุดทำการชั่วคราวเป็นระยะเวลา 3 วัน 24-03-2022
     ประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินการโครงการค่าใช้จ่ายในการติดตั... 21-03-2022
     ประกาศรับสมัคร นักเรียน นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 14-03-2022
     ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการจัดการขยะมีพิษและขยะอันตราย 14-03-2022
     ประชาสัมพันธ์ป้ายไม่สามารถติดตั้งบนพื้นที่สาธารณได้มี 7 ประเภท 10-03-2022
     ประชาสัมพันธ์การตอบแบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ประจำปี 2565 01-03-2022
     ประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิล 23-02-2022
     ประชาสัมพันธ์แผ่นพับรณรงค์การงดเผาในที่โล่ง 21-02-2022
     ประชาสัมพันธ์ประกาศการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ 21-02-2022
     ประชาสัมพันธ์งดใช้โฟมลดการใช้ถุงพลาสติก 11-02-2022
     ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์สำรวจประชากรสุนัขและแมว 09-02-2022
     ประชาสัมพันธ์ประกาศเรื่องนโยบายไม่รับของ (No Gift Policy) 02-02-2022
     กำหนดสถานที่ในการสูบบุหรี 31-01-2022
     คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานควบคุมยาสููบ 31-01-2022
     ประกาศ อบต.สะแกราชเรื่องนโยบาย/มาตรการ การควบคุมการผลิตยาสูบ 30-01-2022
     ประชาสัมพันธ์การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 10-01-2022
     ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 06-01-2022
     ประกาศการให้บริการอินเตอรเน็ตตำบลและสัญญาณ wi-fi 29-12-2021
     ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ลดการเผาในที่โล่ง 15-12-2021
     ประชาสัมพันธ์มาตรการ วิธีการประหยัดพลังงาน 15-12-2021
     ประชาสัมพันธ์มาตรการ วิธีการประหยัดพลังงาน 25-11-2021
     ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 27-10-2021
     ประชาสัมพันธ์มาตรการ วิธีการประหยัดพลังงาน 21-10-2021
     ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปี 2564 18-10-2021
     ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 08-10-2021
     ประกาศการลดพลังงาน ประจำปี 2564 05-10-2021
     โครงการเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ประพฤติต้นให้เป็นที่ประจักษ์ ประจำปี 2564 30-09-2021
     ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 30-09-2021
     ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 21-09-2021
     ประชาสัมพันธ์คำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบกองสวัสดิการสังคม 05-07-2021
     ประชาสัมพันธ์คำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักปลัด 25-06-2021
     ประชาสัมพันธ์คำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบกองคลัง 25-06-2021
     ประชาสัมพันธ์คำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบกองช่าง 25-06-2021
     ประชาสัมพันธ์คำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 25-06-2021
     ประชาสัมพันธ์คำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบหน่วยตรวจสอบภายใน 25-06-2021
     ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนตามอำนา... 21-06-2021
     รายงานผลการโอนจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือน มิถุนายน 2564 (เงินสด) 10-06-2021
     รายงานผลการโอนจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือน มิถุนายน 2564 (เงินโอน) 10-06-2021
     ประชาสัมพันธ์การฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ 09-06-2021
     แผ่นพับประชาสัมพันธ์โควิด 19 27-04-2021
     แผ่นพับต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อบต.สะแกราช ปี2564 06-04-2021
     ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านทุจริต แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน ประจำปี 2564 05-04-2021
     ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 ใ... 05-04-2021
     กิจกรรม"ยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมตำบลสะแกราช 01-04-2021
     ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 26-03-2021
     ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 26-03-2021
     ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 26-03-2021
     ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 26-03-2021
     ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 26-03-2021
     ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างประจำปี... 15-03-2021
     ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 11-03-2021
     ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมประชาคมเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคในพื้นที่ตำบลสะแกราช 02-03-2021
     ประชาสัมพันธ์การตอบแบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ประจำปี 2564 01-03-2021
     ประกาศรายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน 19-02-2021
     ประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 17-02-2021
     ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) 15-02-2021
     แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 15-01-2021
     ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงานและกิจกรรมด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช ประจำเดือ... 06-01-2021
     ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช 03-01-2021
     ประกาศกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2564 30-12-2020
     แผ่นพับภาษีป้าย ปี 2564 30-12-2020
     ประชาสัมพันธ์จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.สะแกราช 30-12-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช 29-12-2020
     โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสปราชญ์ชาวบ้าน ประจำปี 2564 18-12-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 15-12-2020
     ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงานและกิจกรรมด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช ประจำเดือ... 04-12-2020
     ประกาศบัญชีแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 25-11-2020
     ประกาศบัญชีแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 25-11-2020
     ประกาศบัญชีแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 25-11-2020
     ประกาศบัญชีแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 25-11-2020
     ประกาศบัญชีแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 25-11-2020
     ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงานและกิจกรรมด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช ประจำเดือ... 05-11-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 19-10-2020
     ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 01-10-2020
     ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 01-10-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 01-10-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศปรับโครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช 01-10-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 01-10-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัตงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 21-09-2020
     ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 02-07-2020
     จดหมายข่าวประจำเดือนกรกฎาคม 2563 30-06-2020
     ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 18-06-2020
     ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 18-06-2020
     ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 18-06-2020
     ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 18-06-2020
     ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 18-06-2020
     ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างประจำปี... 08-06-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563) 08-06-2020
     ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 02-06-2020
     แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 28-05-2020
     ประชาสัมพันธ์การตอบแบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ประจำปี 2563 01-05-2020
     ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3).. 02-04-2020
     ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3). 02-04-2020
     ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) 02-04-2020
     ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 02-04-2020
     ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)... 02-04-2020
     ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง 17-02-2020
     ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด 17-02-2020
     ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 17-02-2020
     ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 17-02-2020
     ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 17-02-2020
     ประชาสัมพันธ์กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 13-02-2020
     ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 03-02-2020
     จดหมายข่าวประจำเดือนมกราคม 2563 06-01-2020
     แผ่นพับภาษีป้าย ปี 2563 05-01-2020
     แผ่นพับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 05-01-2020
     ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 03-01-2020
     ประกาศภาษี ปี 2562 27-12-2019
     จดหมายข่าวประจำเดือนธันวาคม 2562 27-12-2019
     ประชาสัมพันธ์มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราชให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 27-12-2019
     การคืนหลักประกันสัญญา 26-12-2019
     จดหมายข่าวประจำเดือนตุลาคม 2562 31-10-2019
     ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 19-06-2019
     ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 07-02-2019
     ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เปิดตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์/ตู้รับความคิดเห็น 28-12-2018
     ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช 28-12-2018
     ประกาศจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช 28-12-2018
     ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 28-12-2018
     ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศููนย์ข้อมูลข่าวสาร 28-12-2018
     รายงายปิดประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 30-11-2018
     ประชาสัมพันธ์การตอบแบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 09-11-2018
     ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 08-11-2018
     ประชาสัมพันธ์ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช ประจำปีงบประมาณ 2561 29-10-2018
     ประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2561 25-10-2018
     ประกาศแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 25-10-2018
     ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช (พ.ศ.2562-2564) 24-10-2018
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช เรื่อง การประกาศเจตจำนงทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช 24-10-2018
     ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช 3 ปี (พ.ศ. 2562 -2564) 24-10-2018
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช สมัยสามัญ สมัยที่ 4 22-10-2018
     แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท. อบต. สะแกราช 19-10-2018
     รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนปฏิบ... 19-10-2018
     ทดสอบระบบข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช 10-10-2018
     ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 01-10-2018
     ประชาสัมพันธ์สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน 2561 01-10-2018
     รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 25-09-2018
     ประกาศการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ พ.ศ.2561 24-08-2018
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 14-08-2018
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลราคากลางตามแบบ ปปช.โครงการก่องสร้างป้ายชื้อ อบต.สะแกราช 06-08-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการถมดินพร้อมปรับพื้นที่บริเวณที่ทำการ อบต.สะแกราช หลังใหม 19-06-2018
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลราคากลางตามแบบ ปปช.โครงการถมดินพร้อมปรับพื้นที่ อบต.สะแกราช หลังใหม่ 19-06-2018
     ประกาศสอบราคาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช 17-06-2018
     ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฯ 01-05-2018
     ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) เพิ่มเติม 30-04-2018
     ประกาศรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบเดือนตุลาคม) 29-04-2018
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 27-04-2018
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช สมัยสามัญ สมัยที่ 1 12-02-2018
     ประกาศภาษี ปี 2561 22-12-2017
     ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 31-10-2017
     กิจกรรมรณรงค์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใน อบต.สะแกราช 31-10-2017
     ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 31-10-2017
     ประกาศรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2560 (รอบเดือนตุลาคม) 31-10-2017
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช สมัยสามัญ สมัยที่ 4 30-10-2017
     ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 29-10-2017
     ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 25-10-2017
     การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช 20-10-2017
     ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2561 12-10-2017
     ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 05-10-2017
     มาตรฐานกำหนดตำแหน่งการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 01-10-2017
     ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช ประจำปี 2560 30-09-2017
     ประกาศข้อมูลรายรับรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 30-09-2017
     สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2560 29-09-2017
     ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 25-09-2017
     ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 24-09-2017
     รายงานการประเมินประสิทะิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช ประจำปี 2560 30-06-2017
     รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช 27-06-2017
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 27-06-2017
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 30-04-2017
     ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 -2561 ) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 30-04-2017
     ประกาศรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2560 (รอบเดือนเมษายน) 30-04-2017
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช สมัยสามัยสมัยที่ 1 28-02-2017
     ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) 02-12-2016
     แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา 4 ปี 01-12-2016
     แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 14-10-2016
     ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 14-10-2016
     ประกาศภาษีปี 2560 14-10-2016
     งบประมาณรายประจำปี 2560 01-10-2016
     แผนการดำเนินงาน 01-10-2016
     ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 30-09-2016
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช (23 ส.ค. 59) 23-08-2016
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช (11 ส.ค. 59) 11-08-2016
     การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ( LPA ) 2559 25-07-2016
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช (27 มิ.ย. 59) 27-06-2016
     ประกาศการริบหลักประกันสัญญา 14-06-2016
     ประกาศรายการ ครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมคุณภาพ ไม่ใช้ราชการ 13-06-2016
     ประกาศการขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช 13-06-2016
     ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2558-2560 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 01-04-2016
     ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2558-2560 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 16-03-2016
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกไผ่แก้ว หม... 18-01-2016
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยใต้ หมู่ 11 ... 18-01-2016
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเก่าเหนือ หมู... 11-01-2016
     ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2558-2560 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ.2558 30-12-2015
     ประกาศภาษี 30-12-2015
     เชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ๒๕ พ.ย. ๕๙ 24-11-2015
     งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2559 05-11-2015
     การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕9 26-10-2015
     ประกาศใช้ข้อบัญญัติ 2559 01-10-2015
     ประกาศคู่มือประชาชน 19-08-2015
     ประกาศคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน 20-07-2015
     ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (2559-2561) 02-07-2015
     แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี 01-10-2014
     ประกาศใช้มาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ฯ 22-09-2014
     ประกาศภาษี 29-12-2013
     แบบฟอร์มขอน้ำบริโภคและอุปโภค 21-05-2013
     แบบฟอร์มสัญญาการขอใช้น้ำประปา 21-05-2013
     แบบฟอร์มขอใช้น้ำประปา 21-05-2013
     แบบฟอร์มคำร้องมอบอำนาจ 21-05-2013
     แบบฟอร์มขอข้อมูลข่าวสาร 21-05-2013
     แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป 21-05-2013
     ขอเชิญร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์ ให้กับทีมสะแกราช ในการประกวดรอบชิงชนะเลิศรำวงย้อนยุค
     การประชุมสภาสมัยที่2ตั้งแต่วันที่ 1-15มิถุนายน2566

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
หมู่ที่ 11 ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์:044-442-490 โทรสาร:044-442491 E-mail : sakarat.54321@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology

999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์