หัวข้อ
วันที่
     ประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 20-04-2023
     สิทธิบัตรทอง ใช้อะไรได้บ้าง 09-04-2023
     ขอรับบริการ พม. ด้วย LINE พม. 09-04-2023
     โครงการส่งเสริมดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ ของผู้สูงอายุและคนพิการตำบลสะแกราช 07-04-2023
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทำงานในช่วงปิดภาคเรียน 05-04-2023
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตามประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อทำงานในช่วงปิดราค... 03-04-2023
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช รับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 23-03-2023
     แอปพลิเคชั่น "ThaiD" มีดีกว่าที่คิด 22-03-2023
     ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเพื่อทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการ 20-03-2023
     แผนลงพื้นที่ยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มเติม 14-03-2023
     ยืนยันตัวตนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 11-12 , 18-19 มีนาคม 2566 10-03-2023
     แผนลงพื้นที่ยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 03-03-2023
     Application กฟอ.ปักธงชัย แจ้งเหตุปัญหาต่างๆ ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า ที่อยู่ในพื้นที่ปักธงชัย 01-02-2023
     เปิดโทษใหม่สำหรับผู้ขับรถไม่ให้คนข้ามทางม้าลาย 23-01-2023
     ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมิน ITA ประจำปีงบประมา... 05-01-2023
     ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราชใสสะอาด 2566 และงดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนั... 04-01-2023
     เบอร์โทรฉุกเฉินมีไว้อุ่นใจช่วงปีใหม่ 30-12-2022
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราชว่าด้วยการดำเนินกา... 28-12-2022
     ตรวจสอบความพร้อมสุุขภาพก่อนเดินทางช่วงปีใหม่2566 27-12-2022
     6-9 ธันวาคมนี้ สัปดาห์รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 06-12-2022
     ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 29-11-2022
     ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี 2565 04-11-2022
     ตารางการรับเงินของผู้สูงอายุที่จะได้รับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2567 19-10-2022
     ประกาศหลักเกณฑ์การประกวดกระทงและนางนพมาศงานประเพณีลอยกระทงตำบลสะแกราช ประจำปี 2565 17-10-2022
     ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2567 05-10-2022
     เร่งรัดการลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อขอรับเงินในปีงบประมาณ 2566 21-09-2022
     ขั้นตอนการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น DOPA การยืนยันตัวตนทางดิจิตอล 21-09-2022
     กรมการปกครองขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิตอล (DOPA-Digital ID) 21-09-2022
     โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 20-09-2022
     ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 19-09-2022
     ข้อควรปฏิบัติในการชมโบราณสถานในเขตพื้นที่ตำบลสะแกราช 10-08-2022
     ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือด้านส่งเสริมและคุณภาพชีวิต 10-08-2022
     ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต2566-2570 08-08-2022
     แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต2566-2570 08-08-2022
     ขอประชาสัมพันธ์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 22-07-2022
     การไฟฟ้าส่วนภูิภาคเตือนภัยใช้ไฟฟ้าหน้าฝน 22-07-2022
     การช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดื... 18-07-2022
     เอกสารแนบการประเมินมาตรฐานความพึงพอใจ 11-07-2022
     เอกสารแนบการประเมินมาตรฐาน อบต.สะแกราช 11-07-2022
     ครม.อนุมัติเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ 05-07-2022
     ประชาสัมพันธ์การฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ 11-05-2022
     เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช 02-05-2022
     แผ่นพับส่งเสริมและพัฒนาวินัย 19-04-2022
     แผ่นพับต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อบต.สะแกราช 18-04-2022
     มาตรการป้องกันโควิด-19 ช่วงสงกรานต์ 08-04-2022
     การปฏิบัติบัติตัวเมื่อตรวจ ATK ผลเป็น + 01-04-2022
     ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 31-03-2022
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตามโครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรีย... 28-03-2022
     ประชาสัมพันธ์หยุดทำการชั่วคราวเป็นระยะเวลา 3 วัน 24-03-2022
     ประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินการโครงการค่าใช้จ่ายในการติดตั... 21-03-2022
     ประกาศรับสมัคร นักเรียน นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 14-03-2022
     ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการจัดการขยะมีพิษและขยะอันตราย 14-03-2022
     ประชาสัมพันธ์ป้ายไม่สามารถติดตั้งบนพื้นที่สาธารณได้มี 7 ประเภท 10-03-2022
     ประชาสัมพันธ์การตอบแบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ประจำปี 2565 01-03-2022
     ประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิล 23-02-2022
     ประชาสัมพันธ์แผ่นพับรณรงค์การงดเผาในที่โล่ง 21-02-2022
     ประชาสัมพันธ์ประกาศการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ 21-02-2022
     ประชาสัมพันธ์งดใช้โฟมลดการใช้ถุงพลาสติก 11-02-2022
     ประชาสัมพันธ์ประกาศเรื่องนโยบายไม่รับของ (No Gift Policy) 02-02-2022
     ประชาสัมพันธ์การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 10-01-2022
     ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 27-10-2021
     ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปี 2564 18-10-2021
     ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 08-10-2021
     ประกาศการลดพลังงาน ประจำปี 2564 05-10-2021
     โครงการเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ประพฤติต้นให้เป็นที่ประจักษ์ ประจำปี 2564 30-09-2021
     ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 30-09-2021
     ประชาสัมพันธ์คำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบกองสวัสดิการสังคม 05-07-2021
     ประชาสัมพันธ์คำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักปลัด 25-06-2021
     ประชาสัมพันธ์คำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบกองคลัง 25-06-2021
     ประชาสัมพันธ์คำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบกองช่าง 25-06-2021
     ประชาสัมพันธ์คำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 25-06-2021
     ประชาสัมพันธ์คำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบหน่วยตรวจสอบภายใน 25-06-2021
     ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนตามอำนา... 21-06-2021
     รายงานผลการโอนจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือน มิถุนายน 2564 (เงินสด) 10-06-2021
     รายงานผลการโอนจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือน มิถุนายน 2564 (เงินโอน) 10-06-2021
     ประชาสัมพันธ์การฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ 09-06-2021
     แผ่นพับประชาสัมพันธ์โควิด 19 27-04-2021
     แผ่นพับต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อบต.สะแกราช ปี2564 06-04-2021
     ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านทุจริต แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน ประจำปี 2564 05-04-2021
     ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 ใ... 05-04-2021
     กิจกรรม"ยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมตำบลสะแกราช 01-04-2021
     ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 26-03-2021
     ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 26-03-2021
     ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 26-03-2021
     ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 26-03-2021
     ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 26-03-2021
     ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างประจำปี... 15-03-2021
     ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 11-03-2021
     ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมประชาคมเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคในพื้นที่ตำบลสะแกราช 02-03-2021
     ประชาสัมพันธ์การตอบแบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ประจำปี 2564 01-03-2021
     ประกาศรายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน 19-02-2021
     ประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 17-02-2021
     ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) 15-02-2021
     แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 15-01-2021
     ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงานและกิจกรรมด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช ประจำเดือ... 06-01-2021
     ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช 03-01-2021
     ประกาศกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2564 30-12-2020
     แผ่นพับภาษีป้าย ปี 2564 30-12-2020
     ประชาสัมพันธ์จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.สะแกราช 30-12-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช 29-12-2020
     โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสปราชญ์ชาวบ้าน ประจำปี 2564 18-12-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 15-12-2020
     ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงานและกิจกรรมด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช ประจำเดือ... 04-12-2020
     ประกาศบัญชีแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 25-11-2020
     ประกาศบัญชีแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 25-11-2020
     ประกาศบัญชีแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 25-11-2020
     ประกาศบัญชีแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 25-11-2020
     ประกาศบัญชีแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 25-11-2020
     ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงานและกิจกรรมด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช ประจำเดือ... 05-11-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 19-10-2020
     ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 01-10-2020
     ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 01-10-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 01-10-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศปรับโครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช 01-10-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 01-10-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัตงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 21-09-2020
     ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 02-07-2020
     จดหมายข่าวประจำเดือนกรกฎาคม 2563 30-06-2020
     ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 18-06-2020
     ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 18-06-2020
     ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 18-06-2020
     ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 18-06-2020
     ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 18-06-2020
     ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างประจำปี... 08-06-2020
     ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563) 08-06-2020
     ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 02-06-2020
     แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 28-05-2020
     ประชาสัมพันธ์การตอบแบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ประจำปี 2563 01-05-2020
     ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3).. 02-04-2020
     ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3). 02-04-2020
     ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) 02-04-2020
     ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 02-04-2020
     ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)... 02-04-2020
     ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง 17-02-2020
     ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด 17-02-2020
     ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 17-02-2020
     ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 17-02-2020
     ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 17-02-2020
     ประชาสัมพันธ์กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 13-02-2020
     ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 03-02-2020
     จดหมายข่าวประจำเดือนมกราคม 2563 06-01-2020
     แผ่นพับภาษีป้าย ปี 2563 05-01-2020
     แผ่นพับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 05-01-2020
     ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 03-01-2020
     ประกาศภาษี ปี 2562 27-12-2019
     จดหมายข่าวประจำเดือนธันวาคม 2562 27-12-2019
     ประชาสัมพันธ์มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราชให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 27-12-2019
     การคืนหลักประกันสัญญา 26-12-2019
     จดหมายข่าวประจำเดือนตุลาคม 2562 31-10-2019
     ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 19-06-2019
     ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 07-02-2019
     ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เปิดตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์/ตู้รับความคิดเห็น 28-12-2018
     ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช 28-12-2018
     ประกาศจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช 28-12-2018
     ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 28-12-2018
     ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศููนย์ข้อมูลข่าวสาร 28-12-2018
     รายงายปิดประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 30-11-2018
     ประชาสัมพันธ์การตอบแบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 09-11-2018
     ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 08-11-2018
     ประชาสัมพันธ์ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช ประจำปีงบประมาณ 2561 29-10-2018
     ประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2561 25-10-2018
     ประกาศแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 25-10-2018
     ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช (พ.ศ.2562-2564) 24-10-2018
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช เรื่อง การประกาศเจตจำนงทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช 24-10-2018
     ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช 3 ปี (พ.ศ. 2562 -2564) 24-10-2018
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช สมัยสามัญ สมัยที่ 4 22-10-2018
     แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท. อบต. สะแกราช 19-10-2018
     รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนปฏิบ... 19-10-2018
     ทดสอบระบบข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช 10-10-2018
     ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 01-10-2018
     ประชาสัมพันธ์สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน 2561 01-10-2018
     รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 25-09-2018
     ประกาศการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ พ.ศ.2561 24-08-2018
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 14-08-2018
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลราคากลางตามแบบ ปปช.โครงการก่องสร้างป้ายชื้อ อบต.สะแกราช 06-08-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการถมดินพร้อมปรับพื้นที่บริเวณที่ทำการ อบต.สะแกราช หลังใหม 19-06-2018
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลราคากลางตามแบบ ปปช.โครงการถมดินพร้อมปรับพื้นที่ อบต.สะแกราช หลังใหม่ 19-06-2018
     ประกาศสอบราคาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช 17-06-2018
     ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฯ 01-05-2018
     ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) เพิ่มเติม 30-04-2018
     ประกาศรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบเดือนตุลาคม) 29-04-2018
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 27-04-2018
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช สมัยสามัญ สมัยที่ 1 12-02-2018
     ประกาศภาษี ปี 2561 22-12-2017
     ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 31-10-2017
     กิจกรรมรณรงค์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใน อบต.สะแกราช 31-10-2017
     ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 31-10-2017
     ประกาศรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2560 (รอบเดือนตุลาคม) 31-10-2017
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช สมัยสามัญ สมัยที่ 4 30-10-2017
     ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 29-10-2017
     ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 25-10-2017
     การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช 20-10-2017
     ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2561 12-10-2017
     ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 05-10-2017
     มาตรฐานกำหนดตำแหน่งการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 01-10-2017
     ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช ประจำปี 2560 30-09-2017
     ประกาศข้อมูลรายรับรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 30-09-2017
     สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2560 29-09-2017
     ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 25-09-2017
     ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 24-09-2017
     รายงานการประเมินประสิทะิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช ประจำปี 2560 30-06-2017
     รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช 27-06-2017
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 27-06-2017
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 30-04-2017
     ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 -2561 ) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 30-04-2017
     ประกาศรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2560 (รอบเดือนเมษายน) 30-04-2017
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช สมัยสามัยสมัยที่ 1 28-02-2017
     ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) 02-12-2016
     แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา 4 ปี 01-12-2016
     แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 14-10-2016
     ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 14-10-2016
     ประกาศภาษีปี 2560 14-10-2016
     งบประมาณรายประจำปี 2560 01-10-2016
     แผนการดำเนินงาน 01-10-2016
     ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 30-09-2016
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช (23 ส.ค. 59) 23-08-2016
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช (11 ส.ค. 59) 11-08-2016
     การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ( LPA ) 2559 25-07-2016
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช (27 มิ.ย. 59) 27-06-2016
     ประกาศการริบหลักประกันสัญญา 14-06-2016
     ประกาศรายการ ครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมคุณภาพ ไม่ใช้ราชการ 13-06-2016
     ประกาศการขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช 13-06-2016
     ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2558-2560 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 01-04-2016
     ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2558-2560 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 16-03-2016
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกไผ่แก้ว หม... 18-01-2016
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยใต้ หมู่ 11 ... 18-01-2016
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเก่าเหนือ หมู... 11-01-2016
     ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2558-2560 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ.2558 30-12-2015
     ประกาศภาษี 30-12-2015
     เชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ๒๕ พ.ย. ๕๙ 24-11-2015
     งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2559 05-11-2015
     การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕9 26-10-2015
     ประกาศใช้ข้อบัญญัติ 2559 01-10-2015
     ประกาศคู่มือประชาชน 19-08-2015
     ประกาศคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน 20-07-2015
     ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (2559-2561) 02-07-2015
     แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี 01-10-2014
     ประกาศใช้มาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ฯ 22-09-2014
     ประกาศภาษี 29-12-2013
     แบบฟอร์มขอน้ำบริโภคและอุปโภค 21-05-2013
     แบบฟอร์มสัญญาการขอใช้น้ำประปา 21-05-2013
     แบบฟอร์มขอใช้น้ำประปา 21-05-2013
     แบบฟอร์มคำร้องมอบอำนาจ 21-05-2013
     แบบฟอร์มขอข้อมูลข่าวสาร 21-05-2013
     แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป 21-05-2013

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
หมู่ที่ 11 ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์:044-442-490 โทรสาร:044-442491 E-mail : sakarat.54321@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology

999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์