ประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสตำบลสะแกราช ครั้งที่ 1/2566

          วันที่  9  พฤศจิกายน  2565 คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสตำบลสะแกราช  ประชุมเพื่อพิจารณาแผนการดูแลการดูแลรายบุคคลสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง  รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่  15  พฤศจิกายน 2565 - 14  พฤศจิกายน  2566 จำนวน 80 ราย รายละเอียดดังนี้

          กลุ่มที่ 1 เคลื่อนไหวได้บ้าง มีปัญหาการกินหรือการขับถ่าย  จำนวน 71 ราย

          กลุ่มที่ 2 เคลื่อนไหวได้บ้าง มีปัญหาการกินหรือการขับถ่าย แต่มีภาวะสับสน  จำนวน 6 ราย

          กลุ่มที่ 3 เคลื่อนไหวเองไม่ได้ มีปัญหาการกินหรือการขับถ่าย หรือเจ็บป่วยรุนแรง  จำนวน  3 ราย

          กลุ่มที่ 4 เคลื่อนไหวเองไม่ได้ เจ็บป่วยรุนแรง หรืออยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิต   จำนวน 0  ราย

          ทั้งนี้ เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สุงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง  พิจารณาในลำดับต่อไป

          ในการนี้ คณะกรรมการมีมติเห็นชอบในการจัดทำโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีปัญหากลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ในปีงบประมาณ 2566 ในการบริหารงบประมาณจัดซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 20 ราย 

อัพเดทเมื่อ : 17-11-2022 15:16:19


 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
หมู่ที่ 11 ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์:044-442-490 โทรสาร:044-442491 E-mail : sakarat.54321@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology