Untitled Document
 

มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง

หัวข้อดาวน์โหลด
นักบริหารงานท้องถิ่น
นักบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานการคลัง
นักบริหารงานช่าง
นักบริหารงานสาธารณสุข
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
นักบริหารงานการศึกษา
นักจัดการงานทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นิติกร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการศึกษา
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานการเกษตร
นายช่างโยธา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
หมู่ที่ 11 ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์:044-442-490 โทรสาร:044-442491 E-mail : sakarat.54321@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology