ดาวน์โหลด

หัวข้อดาวน์โหลด
 - ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต
 - อัตราค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาต
 - คำขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร (ข.๒)
 - คำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง และรื้อถอนอาคาร (ข.๑)
 - คำขออนุญาตเจาน้ำบาดาล
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์:0-4436-0289 E-mail:admin@sakarat.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology