โครงการวันผ้าไหมของดีปักธงชัยร่วมกับอำเภอปักธงชัย(เทศกาลงานไหมโคราช) ภายใต้กิจกรรมประกวดรำวงย้อนยุค

โครงการวันผ้าไหมของดีปักธงชัยร่วมกับอำเภอปักธงชัย(เทศกาลงานไหมโคราช) ภายใต้กิจกรรมประกวดรำวงย้อนยุค 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมฟื้นฟูและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวปักธงชัยคงอยู่สืบไป โดยผ่านกิจกรรมรำวงย้อนยุค 

2. เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่ประชาชน กลุ่มสตรีและผู้สูงอายุตำบลสะแกราช 

3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน กลุ่มสตรี และผู้สูงอายุ เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม

4. เพื่อสร้างความรักความสามัคคีและสร้างสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะของประชาชนตำบลสะแกราช 

5. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน กลุ่มสตรี อสม.และผู้สูงอายุ ในตำบลสะแกราชได้เข้าร่วมงานการจัดงานเทศกาลไหมไทยที่โคราช ประจำปี2560

ระยะเวลาดำเนินการ 

   - ประธานกลุ่ม อสม. กลุ่มสตรี และผู้สูงอายุ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมด้านต่างๆของการเข้าประกวดรำวงย้อนยุค วันที่ 17 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 9 ธันวาคม 2560

   - เข้าร่วมการประกวดรำวงย้อนยุค เนื่องในการจัดงานเทศกาลไหมไทยที่โคราช ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 10 - 15 ธันวาคม 2560  

 

อัพเดทเมื่อ : 08-06-2018 08:05:59


 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์:0-4436-0289 E-mail:admin@sakarat.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology