ประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสตำบลสะแกราช ครั้งที่ 2/2566

          วันที่  18 พฤศจิกายน 2565 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ 2/2566 มีมติเป็นเอกฉันในการอนุมัติ ดังนี้

          1. จัดทำโครงการอบรมเพิ่มความรู้และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำหรับผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2566 

          2. ปรับแผนเพิ่มผ้าอ้อมรายเดือนจากเดิม 1 ชิ้น/คน/วัน เป็น 2ชิ้น/คน/วัน ตามความจำเป็นและการสำรวจผู้ใช้จริง

          3. อนุมัติใช้งบประมาณเพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่องก่อนคณะอนุกรรมการฯพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณเข้ากองทุน LTC ในการดูแลรอบ 15 พ.ย.2565-14 พ.ย.2566 จำนวน 80 ราย

อัพเดทเมื่อ : 18-11-2022 11:44:15


 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
หมู่ที่ 11 ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์:044-442-490 โทรสาร:044-442491 E-mail : sakarat.54321@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology