โครงการพัฒนาสตรีเพื่อสร้างผู้นำสัมมาชีพชุมชน ประจำปี 2563

โครงการพัฒนาสตรีเพื่อสร้างผู้นำสัมมาชีพชุมชน ประจำปี 2563

ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2563 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในอาชีพให้แก่สตรี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

เป็นการร่วมการคิด การทำและการร่วมพัฒนา ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน

มีความรู้ละเสริมสร้างทักษะขับเคลื่อนการสร้างและพัฒนาอาชีพ เผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจ

ตามแนวทางการส่งเสริมพัฒนาสตรีเพื่อสร้างผู้นำสัมมาชีพชุมชน ซึ่งเป็นนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช

ที่มุ่งพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่มุ่งเน้นส่งเสริมสนับสนุนการจัด การศึกษา การอบรม และฝึกอาชีพ

ตามความเหมาะสมและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามที่แสดง ความเห็นประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อพัฒนารายได้ของประชาชน

และฝึกอาชีพให้เยาวชนมีความสามารถในการพัฒนาตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ สร้างความชำนาญและประสบการณ์ด้านการประกอบอาชีพ ต่อไป

- วันที่ 10 สิงหาคม 2563

ทำขนมวุ้น/ขนมชั้น/ขนมสังขยา/ขนมเม็ดขนุน 

ณ ศาลาวัดบ้านเก่า หมู่ที่ 7

- วันที่ 11 สิงหาคม 2563

จัดดอกไม้/ผูกผ้า ตกแต่งสถานที่ 

ณ ศาลา SML บ้านเก่าเหนือ หมู่ที่ 12

อัพเดทเมื่อ : 19-07-2021 05:03:41


 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
หมู่ที่ 11 ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์:0-4436-0289 โทรสาร:044-442491 E-mail : sakarat.54321@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology